ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ (ಯುಎಸ್ಎ)
3141 ಪೈಪರ್ ಲೇನ್
ಸೂಟ್ ಇ -5405
ಷಾರ್ಲೆಟ್, ಎನ್‌ಸಿ 28208,
ಯುಎಸ್ಎ
+ 1 780-465-6463

ಯುರೋಪ್
ಮೋಲೆನ್ಸ್ಟ್ರಾಟ್ 18
7075 BC ಎಟ್ಟೆನ್ (Gld), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
info@mindalive.nl
www.mindalive.nl
0031 (0) 85-4019345

ಕೆನಡಾ
6716 75 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ NW
ಎಡ್ಮಂಟನ್
ಎಬಿ ಟಿ 6 ಇ 6 ಟಿ 9
www.mindalive.com
info@mindalive.com
+ 1 780-465-6463